English Parts of speech / Частини мови в англійській мові

Слова у кожній мові можна класифікувати за різними критеріями: за фонологічними властивостями (наприклад, одно- та багатоскладові), соціальними факторами (наприклад, за технічною термінологією) та за мовною історією (наприклад, рідні/запозичені). Всі перераховані вище критерії – це класи слів (classes of words), проте як «технічний термін» word class об’єднує 10 традиційних категорій, більшість з яких коріннями сягають грецької та римської граматики.

Для кращого розуміння наведемо приклади кожного класу в таблиці:

Традиційна класифікація слів (the traditional categories of word class)

Word class

Частина мови

Examples

Приклади

Noun

Іменник

book, storm, dog

книга, шторм, пес

Verb

Дієслово

push, sit, know

штовхати, сидіти, знати

Adjective

Прикметник

good, blue, Ukrainian

добрий, голубий, український

Adverb

Прислівник

quickly, very, fortunately

швидко, дуже, щасливо

Pronoun

Займенник

you, this, nobody

ти, це, ніхто

Preposition

Прийменник

on, for, because of

на, для, бо

Conjunction

Сполучник

and, if, while

і, якщо, поки

Numeral

Числівник

one, twice, third

один, двічі, третій

Article

Артикль

the, a (an)

-

Interjection

Вигук

ouch, oops

ай, ой

Ці класи об’єднуються у дві групи: самостійні слова (content words) та службові (function words). До самостійних відносять Іменники (Nouns), дієслова (verbs), прикметники (adjectives) та прислівники (adverbs). Інші відносяться відповідно до службових.

Група самостійних слів характеризується трьома ознаками: вона відкрита (приймаються «нові члени»); велика (класи включають тисячі слів); слова мають спеціальне (унікальне) та конкретне значення. Слова цієї групи в основному багатоскладові. Службові слова, на відміну від самостійних, мають часто абстрактне (загальне) значення або навіть не мають значення, а просто виконують лише граматичну функцію в конкретних конструкціях. Ця група включає класи з невеликою кількістю слів, не залишаючи можливості їх доповнення. Крім того, слова, як правило, короткі (односкладові).

Практично усі мови мають такі лексичні категорії слів як «іменник» та «дієслово». А ось інші класи часто мають істотні відмінності. Наприклад, в японській мові є аж 3 класи прикметників, коли в англійській – один; багато мов не розділяють в окремі види «прикметник» та «прислівник», «прикметник» та «дієслово» або «прикметник» та «іменник». Варіанти кількості категорій слів та ідентифікації їх властивостей заставляє проводити аналіз такої класифікації для кожної мови індивідуально.

В англійській мові традиційно слова класифікуються у 8 частин мови8 Parts of speech

parts of speech liuro 01

ENGLISH PARTS OF SPEECH / ЧАСТИНИ МОВИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Word class

Частина мови

Значення

Examples

Noun

Іменник

Будь-який абстрактний або конкретний суб’єкт

a person (officer, Bob)

a thing (pen, television)

a place (coastline, Paris)

a quality (bravery)

an idea (happiness)

 

Verb

Дієслово

Вказує на дію або стан предмета

an action (bring, read, run, learn)

an occurrence (happen, become)

a state of being (be, exist, stand)

 

Adjective

Прикметник

Описує якісні характеристики іменника та займенника

big, long, strong

 

Adverb

Прислівник

Описує якісні характеристики прикметника, дієслова, іншого прислівника

quite, slowly, now, soon

 

Pronoun

Займенник

Замінник іменника

we, his, anybody

 

Preposition

Прийменник

Показує співвідношення та синтаксичний зв’язок

spatial or temporal relations (in, under, towards, before)

syntactic and semantic roles (of, for)

 

Conjunction

Сполучник

З’єднує слова, речення, фрази

and, but, because, so

 

Interjection

Вигук

Виражає емоції та настрій

oh, pooh, wow

Порівнюючи дві попередні таблиці, виникає логічне питання: чому в англійській мові не виділені такі класи слів як «Артикль» та «Числівник» в окремі частини мови (Parts of speech)? Якщо в українській мові немає поняття «артикль», то числівники є повноцінною самостійною частиною мови. Справа в тому, що в англійській мові існує така категорія слів, як Визначники (Determiners), до якої відносяться:

 Determiners (Визначники)

Articles
(Артиклі)

Numerals
(Числівники)

Possessives
(Присвійні відмінки)

Demonstratives
(Вказівні займенники)

Quantifiers
(Квантори)

Interrogatives
(Питальні займенники)

Багато лінгвістів вважають, що традиційний список з восьми категорій частин мови в англійській мові (English Parts of speech) є дуже спрощеним та недосконалим. Адже ні за допомогою письмової, ані розмовної англійської часто неможливо визначити на 100% до якої категорії віднести конкретне слово, оскільки його суть можна зрозуміти лише з контексту речення. Наприклад:

-  слова laser, microwave, neigh, break, outlaw, telephone можуть бути дієсловами, так і іменниками;

- хоча закінчення ly є основною ознакою прислівників, не всі прислівники закінчуються на ly та не всі слова з закінченням ly є прислівниками (така ж ситуація з закінченням –wise). Наприклад, слова tomorrow, fast, very є прислівниками, тоді як early, friendly, ugly – прикметники (хоча інколи вони можуть функціонувати як прислівники);

- деякі дієслова можуть бути використаними як прикметники (в таких випадках дієслово приймає форму причастя):

The astonished man watched the car burn. – Здивований чоловік спостерігав за горінням машини.
The burning car astonished the man. – Палаючий автомобіль здивував чоловіка.

- за деяких обставин навіть слова з конкретно визначеними граматичними функціями можуть бути використаними як дієслова або іменники:

They signify the triumph of this technology and all whys and wherefores of such technical development. – Вони відзначають тріумф цієї технології та всі «чому» і «для чого» такого технічного розвитку. 

noun-verb liuro 4

Вивчення лінгвістики дозволяє розширити розуміння лексичних категорій та вдосконалити класифікацію слів за їх функціями. Загальні лексичні категорії англійських слів за функціями (Common lexical categories in English by function) поділяються на:

I. Open word classes

(відкриті класи слів)

nouns (іменники)

verbs (except auxiliary verbs) (дієслова (окрім допоміжних дієслів))

adjectives (прикметники)

adverbs (прислівники)

interjections (вигуки)

 

II. Closed word classes

(закриті класи слів)

auxiliary verbs (допоміжні дієслова)

clitics (клітики)

conjunctions (сполучники)

determiners (визначники – чит. вище)

particles (частки)

measure words («рахункові» слова)

prepositions (прийменники)

pronouns (займенники)

contractions (скорочення)

cardinal numbers (кількісні числівники)

 Копіювання матеріалу заборонено. © 2014 «Англійська мова з Liuro»

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.7
Загальний рейтинг: 4.7 (148 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
1 коментар
  1. avatar Nazar 10.02.2017

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.