Past Perfect / Минулий доконаний час

Past Perfectце минулий доконаний час в англійській мові. Нагадаємо, що для вираження подій, які відбулись в минулому, в англійській мові використовують аж 4 види часів, в той час як в українській, наприклад, лише один. І справа не в тому, що англійці вирішили таким способом ускладнити іншим вивчення такої потрібної в сучасності мови:) Справжня причина – для правильної передачі контексту не можна обійтись без відповідної форми вираження. Тому кожен з цих чотирьох видів часів має конкретне значення та несе відповідальність за суть інформації, яку потрібно передати. 

Для початку розберемось яку функцію має минулий доконаний час. Отже, Past Perfect потрібно вживати для передачі події, яка відбулася до певного моменту в минулому. Нижче ми детально розповімо про випадки, в яких вживається Past Perfect, та наведемо приклади для практичного розуміння кожного з них. Але спочатку розглянемо правила утворення та використання минулого доконаного часу у кожному з типів речень.

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Ще одна назва стверджувальне.

Схема розповідного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

Розглянемо кожен елемент окремо.

1) Підмет. Роль підмета виконують займенники або іменники. Але для граматично правильного їх використання потрібно пам’ятати про поняття «число», яке має 2 значення: однина та множина. У множині до іменника додаємо закінчення –es. Форму множини утворюють тільки обчислювані іменники: one car – nine cars; a tree – a lot of trees (дет. – Закінчення іменників у множині).

2) Присудок. Присудок у минулому доконаному часі утворюється за схемою:

had + III форма дієслова

Як бачимо, присудок у Past Perfect такий самий як і у Present Perfect / Теперішній доконаний час, єдина відмінність – дієслово to have у минулому часі приймає форму had.

ІІІ форма дієслова залежить від самого дієслова. Тобто, якщо воно є правильним, то додаємо до нього закінчення -ed (дет. – Додавання закінчення -ed до дієслів у англійській мові). Для неправильних існує спеціальна табличка (див. – Таблиця неправильних дієслів у англійській мові / Irregular verbs), в якій потрібно вибирати потрібні по контексту дієслова з ІІІ колонки (назив. Past Participle).

3) Доповнення. Це другорядні члени речення, тобто все крім підмета та присудка. Для визначення часу нам потрібно розібрати лише присудки (дієслова), тому доповнення ми розглянемо в іншій статті.

Приклади розповідного (стверджувального) речення:

I had already done my home tasks by 7 o’clock.

She had cooked breakfast by 8 o’clock.

Mike had just made tea when I came home.

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема заперечного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

1) Підмет. Про підмет можна прочитати вище – у розповідному реченні.

2) Присудок. До дієслова had додаємо частку not:

had + not + III форма дієслова

Про вживання had та ІІІ форми дієслова читайте у розповідному реченні.

Як бачимо, заперечне речення відрізняється від розповідного лише власне запереченням – часткою not. Тому ніяких труднощів з цим виникнути не повинно.

Приклади заперечного речення:

I had not done my home tasks by 7 o’clock.

She had not cooked breakfast by 8 o’clock.

Mike had not made tea when I came home.

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ

В англійській мові існує поділ питань на такі типи:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

 Йдемо по порядку.

Загальне питанняце питання, на яке ми відповідаємо на «так» або «ні» (yes/no). Його схема:

Had + Підмет + ІІІ форма дієслова + Доповнення

Як видно зі схеми, для утворення загального питання в минулому доконаному часі все, що потрібно зробити – у розповідному реченні дієслово had перенести на початок перед підметом.

Приклади загального питання:

Had you already done your home tasks by 7 o’clock?

Had she cooked breakfast by 8 o’clock?

Had Mike just made tea when I came home?

Відповідь на загальне питання:

У випадку позитивної :

Yes + підмет + had

У випадку негативної:

No + підмет + had + not

Приклади відповідей:

Had you already done your home tasks by 7 o’clock? – Yes, I had / No, I had not

Had she cooked breakfast by 8 o’clock? – Yes, she had / No, she had not

Had Mike just made tea when I came home? – Yes, he had / No, he had not

Альтернативне питання – питання, яке вимагає вибір. Структурою воно схоже на загальне, але різниця полягає в тому, що до будь-якої частини цього питання можна додати альтернативний варіант. Об’єднуються ці варіанти часткою or (чи).

Приклади альтернативних питань:

Mike had just made tea when I came home.

Had Mike or Linda just made tea when I came home?

Had Mike just made or warmed up the tea when I came home?

Had Mike just made tea or coffee when I came home?

Had Mike just made tea when I or my sister came home?

Had Mike just made tea when I came home or went for a walk?

Ці запитання потребують повної або скороченої конкретної відповіді,

Приклад:

Had Mike or Linda just made tea when I came home?Mike had just made tea when I came home.

Had Mike just made tea or coffee when I came home?Tea.

Спеціальне питання – питання, яке ставиться до конкретного члена речення за допомогою питального слова. Питальне слово виносимо на початок речення, а слово, про яке запитується зникає з питання.

Ці питання поділяються на два види: питання до членів речення (окрім підмета) та питання до підмета. 

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

Схематично спеціальні питання до членів речення (окрім підмета) виглядають так:

Питальне слово + had + Підмет + ІІІ форма дієслова + Доповнення

Про ІІІ форму дієслова ми вже згадували вище (див. Розповідне речення).

Приклади:

Why had she cooked breakfast by 8 o’clock?

What had you already done by 7 o’clock?

Спеціальне питання до підмета та його означення простіше граматично від спеціальних питань до ін. членів речення, оскільки в даному випадку порядок речення не змінюється (див. Розповідне речення), а єдине, що потрібно – замість підмета поставити питальне слово.

Схема спеціального питання до підмета:

Питальне слово + Присудок + Доповнення

 Приклади спеціальних питань:

Who had just made tea when I came home?

Всі спеціальні питання вимагають пояснювальної відповіді у вигляді повного чи неповного речення:

Who had just made tea when I came home?Mike had just made tea when I came home.

What had you already done by 7 o’clock?My home tasks.

Розділове питання – питання, яке має на меті виразити висловлення сумніву. В перекладі ми отримуємо «перепитування» – «чи не так?».

Існує 2 види розділового питання, які залежать від типу речення:

1) Розповідне речення:

Розповідне речення, + had + not + займенник (який виражає підмет)

Приклади:

Jack had finished the project by the end of that week, had not he?

We had scarcely finished supper when Lily brought an ice-cream, had not we?

2) Заперечне:

Заперечне речення, + had + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

I hadn’t driven 50 meters by bike when I fell, had I?

Пам’ятаймо, що частку not ставимо лише або до, або після коми!

Відповідь на розділове питання така як на загальне.

Приклади:

Jack had finished the project by the end of that week, had not he? – Yes, he had.

I hadn’t driven 50 meters by bike when I fell, had I? – No, I hadn’t.


 Ми вже розглянули принципи утворення минулого доконаного часу. Нам залишилось тільки зрозуміти, коли потрібно його використовувати. Раджу набратись сил та терпіння – задача не з легких…

 

Випадки, в яких необхідно вживати Past Perfect:

1) для пояснення дії, яка відбулась до певного моменту в минулому. В залежності від того, як цей момент виражений в реченні, ми розділяємо дане правило ще на 2 випадки:

а) якщо час вказано точно. Тоді використовується словосполучення by + |time|, наприклад:

I had finished my project by that time.

She had written only two letters by evening.

By 9 o’clock we had done the work.

b) якщо момент в минулому виражений іншою дією. Тоді цей момент ми ставимо у час Past Simple (Past Indefinite), але пам’ятаймо головне – у часі Past Perfect повинна бути та подія, яка відбулася першою. Ці дві події об’єднаються в реченні за допомогою слів: when, after, until, before, as soon as, by the time. Приклади:

Unfortunately the rain had not stopped before we arrived to school.

Kate had just made tea when I came home.

Але!! Якщо дії поставлені в хронологічному порядку, то потрібно використовувати Past Simple (Past Indefinite)!

I finished all work and called my husband. – Я закінчила всю роботу і (потім) подзвонила своєму чоловіку (хронологічний порядок – Past Simple);

Before I called my husband I had finished all work. – Перед тим, як я подзвонила своєму чоловіку, я закінчила всю роботу (порядок неправильний – Past Perfect).

2) для передачі дії, яка почалась в минулому і продовжувалась до або під час іншого моменту в минулому. Це правило дійсне для Past Perfect Continuous (Минулий доконаний тривалий час), але як виняток існує кілька ситуацій, коли Past Perfect мусить замінити Past Perfect Continuous. При цьому завжди обов’язково повинен вказуватись конкретний час або період:

а) в заперечному реченні:

I heard that Mary and Bob had not met since last winter.

b) з дієсловами стану, які не можна вживати в часах групи Continuous: to love, to hate, to remember, to forget, to understand, to believe, to feel та інші:

This village had belonged to Ukraine until the war.

Примітка! Дієслова, які виражають надію, намір або бажання to hope, to expect, to think, to want використовуються в часі Past Perfect лише у випадку, коли вони не здійснились, наприклад:

Mike had hoped you would help him. – Майк надіявся, що ти йому допоможеш (але не допоміг).

с) з динамічними дієсловами, які передають довготривалу дію: to eat, to study, to travel, to run, to write, to burn, to live, to work та інші, наприклад:

By the end of the year he had learned to drive.

3) в додатковий частинах речень, коли потрібно передати майбутню дію відносно минулої. Це означає, що дія завершиться до того, як відбудеться дія основного речення. В таких реченнях зустрічаються слова: after,  as soon as, until (till), when. Частина з Past Perfect перекладається як дія в майбутньому часі:

She thought that she would come home as soon as she had done all her planned work. – Вона думала, що прийде додому як тільки зробить всю свою заплановану роботу.

4) для непрямої мови при передачі часів групи Perfect та Simple:

Nina told she had studied French for 3 years. (Nina told: «I have studied English for 3 years» → …: «Present Perfect»)

Jaсob said he had published his first article eight years before. (He said: «I published my first article eight years ago» → …: «Past Simple»)

5) у специфічних словесних конструкціях. Спробуймо їх розібрати:

а) якщо дія в одній частині складнопідрядного речення не повністю закінчилась відносно дії іншої частини цього речення + ці дії поєднані між собою словом before:

Jim found out the truth before he had been with his old friends for ten days.

Важливо! Правильний (по значенню) український переклад цього речення такий:

Не пройшло і десяти днів спілкування зі своїми старими друзями, як Джим дізнався правду.

При цьому дослівний переклад цього ж речення такий:

Джим дізнався правду, перш ніж він був зі своїми старими друзями протягом десяти днів.

Погодьтесь, перший варіант перекладу легший для сприйняття і часто використовується в розмові.

Інший приклад:

The employees had not began they work before the manager decided to change the strategy.

І правильним буде такий переклад:

Не встигли працівники почати свою роботу, як менеджер вирішив змінити стратегію.

Отже, підсумуймо: в перекладі отримуємо речення типу «Не встиг і …, як…» або «Не пройшло і …, як…», при тому, що в англійському оригіналі прямих відповідників цим словам у реченні немає.

b) якщо подія у Past Perfect виражена в основній частині складного речення в заперечній формі, а додаткова частина починається словом when:

She had not gone outside the room when somebody shut the door.

Правильний переклад:

Не встигла вона вийти з кімнати, як хтось закрив двері.

І знов ж таки маємо речення типу «Не встиг і …, як…».

с) коли в реченні є такі пари слів: hardlywhen; scarcelywhen; no soonerthan або nearlywhen, при цьому минулий доконаний час повинен бути в головному реченні, а минулий простий – в додатковому:

She had hardly left the store when a seller called her.

Тільки вона вийшла з магазину, як її погукав продавець.

В перекладі в реченні появляються такі слова та словосполучення як «Тільки», «Ледве» або «Не встиг і …, як».

Не забуваймо і про слова-маркери доконаного часу:

already

just

never

yet

.

Практичні завдання та вправи з англійської мовиМаєте бажання перевірити отримані знання? Рекомендуємо наступні вправи:

Завдання 13. Часи групи Perfect

Завдання 15. Часи групи Perfect (2)

Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.6
Загальний рейтинг: 4.6 (118 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
13 коментарів
 1. avatar Anastasia 20.08.2013
 2. avatar Tanusha 27.08.2013
 3. avatar Джони 10.11.2013
 4. avatar Іра 23.05.2014
  • avatar liudmyla_liuro 25.05.2014
 5. avatar Олег 10.08.2015
  • avatar liudmyla_liuro 15.08.2015
 6. avatar Дмитро 04.04.2016
 7. avatar Євген 20.09.2016
 8. avatar Соня 30.05.2017

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.