Таблиця неправильних дієслів у англійській мові / Irregular verbs

Неправильні дієслова в англійській мові – це такі дієслова, в яких форми Past Simple (минулий простий час) та Past Participle (дієприкметник минулого часу) утворюються НЕ за класичною формулою: додавання до інфінітива (без частки to) закінчення -ed. Утворення неправильних дієслів не можна класифікувати або згрупувати за якимись певними правилами. Їх потрібно вивчити або користуватись Таблицею неправильних дієслів/ Irregular verbs.

 

Давайте тепер розглянемо структуру Таблиці неправильних дієслів:

1 стовпчик – Infinitiveце інфінітив, тобто неозначена форма дієслова (початкова);

2 стовпчик – Past Simpleце форма минулого простого (неозначеного) часу;

3 стовпчик – Past Participle – дана форма вживається для утворення доконаного часу, дієприкметника або пасивного стану;

4 стовпчик – це, звичайно, Переклад неозначеної форми дієслова (інфінітива).

Нижче наведені найчастіше вживані неправильні дієслова:

Таблиця неправильних дієслів в англійській мові / Irregular verbs

Infinitive Past Simple Past Participle Переклад
to abide abode (abided) abode (abided) дотримуватися
to arise arose arisen виникати
to be was/were been бути
to bear bore born / borne нести
to beat beat beaten бити
to become became become ставати
to begin began begun починати
to bend bent bent згинатися
to bet bet bet ставити
to bid bade/bid bidden/bid взяти участь в торгах
to bind bound bound пов’язувати
to bite bit bitten вкусити
to bleed bled bled кровоточити
to blow blew blown дути
to break broke broken ламати
to breed bred bred вирощувати
to bring brought brought приносити
to broadcast broadcast (broadcasted) broadcast (broadcasted) віщати
to build built built будувати
to burn burnt (burned) burnt (burned) горіти, палити
to burst burst (bursted) burst (bursted) прорватися
to buy bought bought купувати
to cast cast cast кидати
to catch caught caught ловити
to choose chose chosen вибирати
to cling clung clung чіплятись, прилипати
to clothe clad (clothed) clad (clothed) одягати(ся)
to come came come приходити
to cost cost cost коштувати
to creep crept crept повзти
to cut cut cut різати
to dare durst (dared) dared (по)сміти
to deal dealt dealt вести справи
to dig dug dug копати
to dive dove (dived) dived ниряти, занурюватися
to do did done робити
to draw drew drawn малювати/тягнути
to dream dreamed (dreamt) dreamed (dreamt) мріяти
to drink drank drunk пити
to drive drove driven керувати автомобілем
to dwell dwelt dwelt жити
to eat ate eaten їсти
to fall fell fallen падати
to feed fed fed годувати
to feel felt felt відчувати
to fight fought fought боротися
to find found found знаходити
to fit fit (fitted) fitted підходити (напр. по розміру)
to flee fled fled бігти
to fling flung flung кидати
to fly flew flown літати
to forbid forbade (forbad) forbidden заборонити
to forecast forecast forecast передбачити
to forget forgot forgotten забути
to forgive forgave forgiven пробачити
to foresee foresaw foreseen передбачити
to foretell foretold foretold прогнозувати
to forsake forsook forsaken покидати
to freeze froze frozen заморозити
to get got got (gotten) отримати
to give gave given дати
to go went gone йти
to grind ground ground точити/молоти
to grow grew grown рости
to hang hung / hanged hung / hanged висіти
to have / has had had мати
to hear heard heard чути
to hew hewed hewn / hewed рубати
to hide hid hidden ховати
to hit hit hit попадати
to hold held held тримати
to hurt hurt hurt причиняти біль
to keep kept kept підтримувати, втримувати
to kneel knelt (kneeled) knelt (kneeled) ставати на коліна
to knit knit (knitted ) knit (knitted ) в’язати, плести
to know knew known знати
to lay laid laid класти/стелити
to lead led led вести
to leap leaped / leapt leaped / leapt скакати
to learn learnt (learned) learnt (learned) учитися
to leave left left покидати, залишати
to lend lent lent кредитувати
to let let let дозволити
to lie lay lain лежати
to light lit lit запалювати, освічувати
to lose lost lost втрачати, губити
to make made made робити
to mean meant meant означати
to meet met met зустріти
to misgive misgave misgiven вселяти побоювання
to mishear misheard misheard помилитися
to mishit mishit mishit промахнутися
to mislay mislaid mislaid покласти не на місце
to mislead misled misled ввести в обман
to misread misread misread неправильно розуміти/читати
to misspell misspelt (misspelled) misspelt (misspelled) писати з помилками
to misunderstand misunderstood misunderstood неправильно розуміти
to mistake mistook mistaken помилитися
to mow mowed mown косити
to offset offset offset компенсувати
to outbid outbid outbid перебити ціну
to outdo outdid outdone перевершити
to outrun outran outrun переганяти
to overcome overcame overcome подолати
to overdraw overdrew overdrawn перебільшувати
to pay paid paid платити
to plead  pled (pleaded)  pled (pleaded) благати
to put put put класти, ставити
to quit quit (quitted) quit (quitted) виходити, покидати
to read read read читати
to reset reset reset повертати
to rid rid rid позбавити
to ride rode ridden їздити верхи
to ring rang rung дзвонити
to rise rose risen підніматись
to run ran run бігти
to say said said казати
to see saw seen бачити
to seek sought sought шукати
to sell sold sold продавати
to send sent sent посилати
to set set set садити/встановлювати
to sew sewed sewn (sewed) шити
to shake shook shaken трясти
to shave shaved shaven (shaved) бритись
to shear sheared shorn (sheared) стригти
to shed shed shed пролити
to shine shone (shined) shone (shined) світити
to shoot shot shot стріляти
to show showed shown показати
to shrink shrank / shrunk shrunk / shrunken стискати
to shut shut shut закрити
to sing sang sung співати
to sink sank / sunk sunk опускатися
to sit sat sat сидіти
to slay slain slain вбити
to sleep slept slept спати
to slide slid slid кавзати
to sling slung slung кидати
to smell smelt smelt пахнути/нюхати
to smite smote smitten розбити
to speak spoke spoken говорити
to speed sped (speeded) sped (speeded) мчати
to spell spelt (spelled) spelt (spelled) читати по буквам
to spend spent spent тратити/проводити
to spill spilt (spilled) spilt (spilled) пролити
to spin spun spun крутити
to spit spat spat плювати
to split split split розділяти
to spoil spoilt (spoiled) spoilt (spoiled) портити
to spread spread spread розпахнути
to spring sprang sprung скакати
to stand stood stood стояти
to steal stole stolen красти
to stick stuck stuck прикріпити, приклеїти
to sting stung stung жалити
to stink stank stunk неприємно пахнути
to strike struck struck страйкувати
to string strung strung нанизати
to swear swore sworn сваритися
to sweep swept swept підмітати
to swell swelled swollen (swelled) надуватися
to swim swam swum плавати
to swing swung swung качати
to take took taken брати
to teach taught taught вчити
to tear tore torn рвати
to tell told told розказати
to think thought thought думати
to throw threw thrown кидати
to thrust thrust thrust штовхати/засовувати
to tread trod trodden / trod ставати, ступати
to undercut undercut undercut знижувати ціну
to undergo underwent undergone відбутися
to understand understood understood розуміти
to undo undid undone відмінити
to uphold upheld upheld підтримати
to upset upset upset засмутитись
to wake woke (waked) waked (woken) будити
to waylay waylaid waylaid підстерегти
to wear wore worn носити, одягати
to weave wove (weaved) wove (weaved) ткати
to wed wed wed (wedded) одружуватися
to weep wept wept плакати/потіти
to wet wet (wetted) wet (wetted) зволожувати
to win won won вигравати, перемагати
to wind wound wound заводити/намотувати
to withstand withstood withstood протистояти
to wring wrung wrung зжимати
to write wrote written писати

      Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

загрузка...
 • Оцініть цей матеріал:
5
User Rating: 5.0 (1 votes)
Sending
90 коментарів
 1. avatar Арсен 11.10.2012
 2. avatar 0990826797 12.11.2012
 3. avatar hkhjkhjk 20.11.2012
 4. avatar Олександр 04.12.2012
  • avatar liudmyla_liuro 06.12.2012
 5. avatar Олександр 04.12.2012
 6. avatar іфіф 10.04.2013
 7. avatar іфіф 10.04.2013
 8. avatar Артур 23.04.2013
 9. avatar ПалО 21.05.2013
 10. avatar л&б 18.06.2013
  • avatar liudmyla_liuro 25.06.2013
 11. avatar qwa 07.08.2013
  • avatar liudmyla_liuro 15.08.2013
 12. avatar ілля 03.09.2013
 13. avatar QQQ f 12.09.2013
 14. avatar Андрій 16.09.2013
 15. avatar любомир 26.09.2013
 16. avatar Олена 10.10.2013
 17. avatar святослав 03.11.2013
  • avatar liudmyla_liuro 04.11.2013
   • avatar Dru 12.02.2014
    • avatar liudmyla_liuro 14.03.2014
     • avatar саша 19.03.2014
 18. avatar vlad27 07.11.2013
 19. avatar Different_Spirit 26.11.2013
  • avatar liudmyla_liuro 26.11.2013
 20. avatar Different_Spirit 26.11.2013
 21. avatar Славік 05.12.2013
 22. avatar Юра 16.01.2014
 23. avatar ВВВ 17.01.2014
 24. avatar 45 22.01.2014
 25. avatar 45 22.01.2014
 26. avatar Dru 12.02.2014
 27. avatar Dru 12.02.2014
 28. avatar Ярослав 13.02.2014
 29. avatar Макс 18.02.2014
 30. avatar Юрій 20.02.2014
 31. avatar Іванка 21.02.2014
  • avatar liudmyla_liuro 25.05.2014
 32. avatar макс 19.03.2014
 33. avatar Андрій 23.03.2014
 34. avatar Настя 30.03.2014
 35. avatar Стас 31.03.2014
 36. avatar Оля 02.04.2014
 37. avatar А 02.04.2014
 38. avatar Denys 11.04.2014
  • avatar liudmyla_liuro 25.05.2014
 39. avatar Denya 11.04.2014
 40. avatar ннее 12.04.2014
 41. avatar ннее 12.04.2014
 42. avatar ігор 19.05.2014
 43. avatar Liubomyr 10.06.2014
 44. avatar Ростік Front 19.06.2014
 45. avatar Rwelina 23.06.2014
 46. avatar Валерія 23.07.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *