завантаження...

Таблиця неправильних дієслів у англійській мові / Irregular verbs

Неправильні дієслова в англійській мові – це такі дієслова, в яких форми Past Simple (минулий простий час) та Past Participle (дієприкметник минулого часу) утворюються НЕ за класичною формулою: додавання до інфінітива (без частки to) закінчення -ed. Утворення неправильних дієслів не можна класифікувати або згрупувати за якимись певними правилами. Їх потрібно вивчити або користуватись Таблицею неправильних дієслів/ Irregular verbs.

 

Давайте тепер розглянемо структуру Таблиці неправильних дієслів:

1 стовпчик – Infinitiveце інфінітив, тобто неозначена форма дієслова (початкова);

2 стовпчик – Past Simpleце форма минулого простого (неозначеного) часу;

3 стовпчик – Past Participle – дана форма вживається для утворення доконаного часу, дієприкметника або пасивного стану;

4 стовпчик – це, звичайно, Переклад неозначеної форми дієслова (інфінітива).

Нижче наведені найчастіше вживані неправильні дієслова:

Таблиця неправильних дієслів в англійській мові / Irregular verbs

Infinitive Past Simple Past Participle Переклад  
 
to abide abode (abided) abode (abided) дотримуватися  
to arise arose arisen виникати  
to be was/were been бути  
to bear bore born / borne нести  
to beat beat beaten бити  
to become became become ставати  
to begin began begun починати  
to bend bent bent згинатися  
to bet bet bet ставити  
to bid bade/bid bidden/bid взяти участь
в торгах
 
to bind bound bound пов’язувати  
to bite bit bitten вкусити  
to bleed bled bled кровоточити  
to blow blew blown дути  
to break broke broken ламати  
to breed bred bred вирощувати  
to bring brought brought приносити  
to broadcast broadcast (broadcasted) broadcast (broadcasted) віщати  
to build built built будувати  
to burn burnt (burned) burnt (burned) горіти, палити  
to burst burst (bursted) burst (bursted) прорватися  
to buy bought bought купувати  
to cast cast cast кидати  
to catch caught caught ловити  
to choose chose chosen вибирати  
to cling clung clung чіплятись,
прилипати
 
to clothe clad (clothed) clad (clothed) одягати(ся)  
to come came come приходити  
to cost cost cost коштувати  
to creep crept crept повзти  
to cut cut cut різати  
to dare durst (dared) dared (по)сміти  
to deal dealt dealt вести справи  
to dig dug dug копати  
to dive dove (dived) dived ниряти,
занурюватися
 
to do did done робити  
to draw drew drawn малювати/тягнути  
to dream dreamed (dreamt) dreamed (dreamt) мріяти  
to drink drank drunk пити  
to drive drove driven керувати
автомобілем
 
to dwell dwelt dwelt жити  
to eat ate eaten їсти  
to fall fell fallen падати  
to feed fed fed годувати  
to feel felt felt відчувати  
to fight fought fought боротися  
to find found found знаходити  
to fit fit (fitted) fitted підходити (напр.
по розміру)
 
to flee fled fled бігти  
to fling flung flung кидати  
to fly flew flown літати  
to forbid forbade (forbad) forbidden заборонити  
to forecast forecast forecast передбачити  
to forget forgot forgotten забути  
to forgive forgave forgiven пробачити  
to foresee foresaw foreseen передбачити  
to foretell foretold foretold прогнозувати  
to forsake forsook forsaken покидати  
to freeze froze frozen заморозити  
to get got got (gotten) отримати  
to give gave given дати  
to go went gone йти  
to grind ground ground точити/молоти  
to grow grew grown рости  
to hang hung / hanged hung / hanged висіти  
to have / has had had мати  
to hear heard heard чути  
to hew hewed hewn / hewed рубати  
to hide hid hidden ховати  
to hit hit hit попадати  
to hold held held тримати  
to hurt hurt hurt причиняти біль  
to keep kept kept підтримувати,
втримувати
 
to kneel knelt (kneeled) knelt (kneeled) ставати на коліна  
to knit knit (knitted ) knit (knitted ) в’язати, плести  
to know knew known знати  
to lay laid laid класти/стелити  
to lead led led вести  
to leap leaped / leapt leaped / leapt скакати  
to learn learnt (learned) learnt (learned) учитися  
to leave left left покидати,
залишати
 
to lend lent lent кредитувати  
to let let let дозволити  
to lie lay lain лежати  
to light lit lit запалювати,
освічувати
 
to lose lost lost втрачати, губити  
to make made made робити  
to mean meant meant означати  
to meet met met зустріти  
to misgive misgave misgiven вселяти
побоювання
 
to mishear misheard misheard помилитися  
to mishit mishit mishit промахнутися  
to mislay mislaid mislaid покласти не
на місце
 
to mislead misled misled ввести в обман  
to misread misread misread неправильно
розуміти/читати
 
to misspell misspelt (misspelled) misspelt (misspelled) писати з
помилками
 
to misunderstand misunderstood misunderstood неправильно
розуміти
 
to mistake mistook mistaken помилитися  
to mow mowed mown косити  
to offset offset offset компенсувати  
to outbid outbid outbid перебити ціну  
to outdo outdid outdone перевершити  
to outrun outran outrun переганяти  
to overcome overcame overcome подолати  
to overdraw overdrew overdrawn перебільшувати  
to pay paid paid платити  
to plead  pled (pleaded)  pled (pleaded) благати  
to put put put класти, ставити  
to quit quit (quitted) quit (quitted) виходити,
покидати
 
to read read read читати  
to reset reset reset повертати  
to rid rid rid позбавити  
to ride rode ridden їздити верхи  
to ring rang rung дзвонити  
to rise rose risen підніматись  
to run ran run бігти  
to say said said казати  
to see saw seen бачити  
to seek sought sought шукати  
to sell sold sold продавати  
to send sent sent посилати  
to set set set садити/
встановлювати
 
to sew sewed sewn (sewed) шити  
to shake shook shaken трясти  
to shave shaved shaven (shaved) бритись  
to shear sheared shorn (sheared) стригти  
to shed shed shed пролити  
to shine shone (shined) shone (shined) світити  
to shoot shot shot стріляти  
to show showed shown показати  
to shrink shrank / shrunk shrunk / shrunken стискати  
to shut shut shut закрити  
to sing sang sung співати  
to sink sank / sunk sunk опускатися  
to sit sat sat сидіти  
to slay slain slain вбити  
to sleep slept slept спати  
to slide slid slid кавзати  
to sling slung slung кидати  
to smell smelt smelt пахнути/нюхати  
to smite smote smitten розбити  
to speak spoke spoken говорити  
to speed sped (speeded) sped (speeded) мчати  
to spell spelt (spelled) spelt (spelled) читати по
буквам
 
to spend spent spent тратити/
проводити
 
to spill spilt (spilled) spilt (spilled) пролити  
to spin spun spun крутити  
to spit spat spat плювати  
to split split split розділяти  
to spoil spoilt (spoiled) spoilt (spoiled) портити  
to spread spread spread розпахнути  
to spring sprang sprung скакати  
to stand stood stood стояти  
to steal stole stolen красти  
to stick stuck stuck прикріпити,
приклеїти
 
to sting stung stung жалити  
to stink stank stunk неприємно
пахнути
 
to strike struck struck страйкувати  
to string strung strung нанизати  
to swear swore sworn сваритися  
to sweep swept swept підмітати  
to swell swelled swollen (swelled) надуватися  
to swim swam swum плавати  
to swing swung swung качати  
to take took taken брати  
to teach taught taught вчити  
to tear tore torn рвати  
to tell told told розказати  
to think thought thought думати  
to throw threw thrown кидати  
to thrust thrust thrust штовхати/
засовувати
 
to tread trod trodden / trod ставати,
ступати
 
to undercut undercut undercut знижувати
ціну
 
to undergo underwent undergone відбутися  
to understand understood understood розуміти  
to undo undid undone відмінити  
to uphold upheld upheld підтримати  
to upset upset upset засмутитись  
to wake woke (waked) waked (woken) будити  
to waylay waylaid waylaid підстерегти  
to wear wore worn носити, одягати  
to weave wove (weaved) wove (weaved) ткати  
to wed wed wed (wedded) одружуватися  
to weep wept wept плакати/потіти  
to wet wet (wetted) wet (wetted) зволожувати  
to win won won вигравати,
перемагати
 
to wind wound wound заводити/
намотувати
 
to withstand withstood withstood протистояти  
to wring wrung wrung зжимати  
to write wrote written писати  

      Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.7
Загальний рейтинг: 4.7 (193 Голосів)
Sending
Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:

Репости для друзів:
завантаження...
103 коментарі
 1. avatar Арсен 11.10.2012
 2. avatar 0990826797 12.11.2012
 3. avatar hkhjkhjk 20.11.2012
 4. avatar Олександр 04.12.2012
  • avatar liudmyla_liuro 06.12.2012
   • avatar Maximko 14.11.2013
   • avatar Сергій 06.11.2014
    • avatar roma_liuro 25.11.2014
 5. avatar Олександр 04.12.2012
 6. avatar іфіф 10.04.2013
 7. avatar іфіф 10.04.2013
 8. avatar Артур 23.04.2013
 9. avatar ПалО 21.05.2013
 10. avatar л&б 18.06.2013
  • avatar liudmyla_liuro 25.06.2013
 11. avatar qwa 07.08.2013
  • avatar liudmyla_liuro 15.08.2013
 12. avatar ілля 03.09.2013
 13. avatar QQQ f 12.09.2013
 14. avatar Андрій 16.09.2013
 15. avatar любомир 26.09.2013
 16. avatar Олена 10.10.2013
 17. avatar святослав 03.11.2013
  • avatar liudmyla_liuro 04.11.2013
   • avatar Dru 12.02.2014
    • avatar liudmyla_liuro 14.03.2014
     • avatar саша 19.03.2014
 18. avatar vlad27 07.11.2013
 19. avatar Different_Spirit 26.11.2013
  • avatar liudmyla_liuro 26.11.2013
 20. avatar Different_Spirit 26.11.2013
 21. avatar Славік 05.12.2013
 22. avatar Юра 16.01.2014
 23. avatar ВВВ 17.01.2014
 24. avatar 45 22.01.2014
 25. avatar 45 22.01.2014
 26. avatar Dru 12.02.2014
 27. avatar Dru 12.02.2014
 28. avatar Ярослав 13.02.2014
 29. avatar Макс 18.02.2014
 30. avatar Юрій 20.02.2014
 31. avatar Іванка 21.02.2014
  • avatar liudmyla_liuro 25.05.2014
 32. avatar макс 19.03.2014
 33. avatar Андрій 23.03.2014
 34. avatar Настя 30.03.2014
 35. avatar Стас 31.03.2014
 36. avatar Оля 02.04.2014
 37. avatar А 02.04.2014
 38. avatar Denys 11.04.2014
  • avatar liudmyla_liuro 25.05.2014
 39. avatar Denya 11.04.2014
 40. avatar ннее 12.04.2014
 41. avatar ннее 12.04.2014
 42. avatar ігор 19.05.2014
 43. avatar Liubomyr 10.06.2014
 44. avatar Ростік Front 19.06.2014
 45. avatar Rwelina 23.06.2014
 46. avatar Валерія 23.07.2014
 47. avatar Юра 11.09.2014
 48. avatar Даниил 07.10.2014
 49. avatar GLADIATOR 07.10.2014
 50. avatar slavik 10.10.2014
 51. avatar Денис 10.11.2014
 52. avatar gygiof 17.11.2014
 53. avatar gygiof 17.11.2014

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.