Таблиця неправильних дієслів у англійській мові / Irregular verbs

Неправильні дієслова в англійській мові – це такі дієслова, в яких форми Past Simple (минулий простий час) та Past Participle (дієприкметник минулого часу) утворюються НЕ за класичною формулою: додавання до інфінітива (без частки to) закінчення -ed. Утворення неправильних дієслів не можна класифікувати або згрупувати за якимись певними правилами. Їх потрібно вивчити або користуватись Таблицею неправильних дієслів/ Irregular verbs.  

Давайте тепер розглянемо структуру Таблиці неправильних дієслів:

1 стовпчик – Infinitiveце інфінітив, тобто неозначена форма дієслова (початкова); 2 стовпчик – Past Simpleце форма минулого простого (неозначеного) часу; 3 стовпчик – Past Participle – дана форма вживається для утворення доконаного часу, дієприкметника або пасивного стану; 4 стовпчик – це, звичайно, Переклад неозначеної форми дієслова (інфінітива).

Оскільки таблиця неправильних дієслів на нашому сайті є об’ємною, пропонуємо для швидкої навігації користуватись допоміжною табличкою:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

W

Нижче наведені найчастіше вживані неправильні дієслова:

Таблиця неправильних дієслів в англійській мові:

Infinitive Past Simple Past Participle Переклад
A
to abide abode (abided) abode (abided) дотримуватися, витримувати, терпіти
to arise arose arisen виникати, з’являтися
to awake awoke awoken (awoked) прокидатись
B
to backslide backslid backslidden відступати
to be was, were been бути
to bear bore born / borne нести
to beat beat beaten бити, вдаряти
to become became become ставати, залишатись (кимось)
to befall befell befallen пригодитись
to beget begot begotten спонукати
to begin began begun починати
to behold beheld beheld спостерігати, побачити
to bend bent bent згинатися, похилитись
to bereave bereft (bereaved) bereft (bereaved) позбавити, усамітнити
to beseech besought (beseeched) besought (beseeched) просити, благати
to beset beset beset турбувати, переслідувати
to bestride bestrode bestridden сидіти верхи, їздити на коні
to bet bet (betted) bet (betted) поставити, побитись об заклад
to betake betook betaken дістатись (кудись)
to bid (I) bade bidden казати, розповідати
to bid (II) bid bid брати участь в торгах, зробити ставку, запропонувати ціну
to bind bound bound пов’язувати, прив’язувати
to bite bit bitten кусати, гризти
to bleed bled bled кровоточити
to bless blest (blessed) blest (blessed) благословити
to blow blew blown дути, дмухати, віяти
to break broke broken ламати, розбити, зіпсувати
to breed bred bred вирощувати, розводити
to bring brought brought принести, привезти, примусити, доставити  
to broadcast broadcast (broadcasted) broadcast (broadcasted) віщати, передавати
to browbeat browbeat browbeaten лякати, тероризувати, змусити
to build built built будувати
to burn burnt (burned) burnt (burned) горіти, палити
to burst burst (bursted) burst (bursted) вибухати, розривати
to bust bust (busted) bust (busted) розбивати, банкрутувати, арештувати
to buy bought bought купити, придбати
C
to can could been able to могти, вміти, бути в стані
to cast cast cast кидати
to catch caught caught ловити, хапати
to chide chid (chided) chidden (chided) викривати, лаяти
to choose chose chosen вибирати
to cling clung clung чіплятись, липнути
to clothe clad (clothed) clad (clothed) одягати (ся)
to come came come прийти, приїхати, прибути
to cost cost cost коштувати
to creep crept crept повзти; німіти (про шкіру)
to crossbreed crossbreed crossbreed схрещувати
to cut cut cut різати, вкорочувати
D
to daydreem daydreemt (daydreemed) daydreemt (daydreemed) мріяти
to dare durst (dared) dared (по-) сміти, наважитись
to deal dealt dealt вести справи, стосуватись, розділити,
to dig dug dug копати, шукати
to disprove disproved disproven (disproved) спростовувати
to dive dove (dived) dived ниряти, занурюватися
to do did done робити, чинити, займатися
to draw drew drawn малювати, тягнути жереб
to dream dreamt (dreamed) dreamt (dreamed) мріяти
to drink drank drunk пити
to drive drove driven керувати автомобілем
to dwell dwelt (dwelled) dwelt (dwelled) жити
E
to eat ate eaten їсти
F
to fall fell fallen впасти, падати
to feed fed fed годувати
to feel felt felt відчувати
to fight fought fought боротися
to find found found знайти, поміщати, монтувати
to fit fit (fitted) fit (fitted) підходити (напр. по розміру), пасувати
to flee fled fled бігти, втікати
to fling flung flung кидати, жбурляти
to fly flew flown літати
to forbid forbade / forbad forbidden заборонити
to forecast forecast forecast передрікати, передбачити
to forego forewent foregone передувати, зрікатися
to foresee foresaw foreseen передбачати
to foretell foretold foretold передрікати, пророкувати
to forget forgot forgotten забути, забувати
to forgive forgave forgiven пробачити
to forsake forsook forsaken покидати, залишати
to forswear forswore forsworn завершати (з чимось), припиняти
to freeze froze frozen заморозити
to frostbite frostbit frostbitten відморозити
G
to gainsay gainsaid gainsaid заперечувати, піддавати під сумнів
to get got got / gotten отримати, здобути
to gird girt (girded) girt (girded) переперезати, підколоти
to give gave given давати, вручати
to go went gone йти
to grind ground ground точити, молоти, кришити
to grow grew grown рости, виростати
H
to hamstring hamstrung (hamstringed) hamstrung (hamstringed) бентежити, обмежити, паралізувати
to hand-feed hand-fed hand-fed годувати (з рук)
to handwrite handwrote hendwritten писати (від руки)
to hang hung (hanged) hung (hanged) висіти, вішати
to have had had мати
to hear heard heard чути
to heave hove (heaved) hove (heaved) піднімати, пропихати
to hew hewed hewn (hewed) рубати
to hide hid hid / hidden ховати, приховати
to hit hit hit попадати, вдаряти
to hold held held тримати, затримувати
to hurt hurt hurt ранити, кривдити, причиняти біль
I
to inbreed inbred inbred вирощувати, схрещувати
to inlay inlaid inlaid інкрустувати
to input input (inputted) input (inputted) вкладати, постачати
to inset inset (insetted) inset (insetted) вклеювати, вставляти
to interbreed interbred interbred схрещувати
to interweave interwove (interweaved) interwoven (interweaved) переплітати, ткати
to interwind interwound interwound змотувати, переплітати
J
to jerry-build jerry-built jerry-built будувати нашвидкуруч
K
to keep kept kept підтримувати, втримувати
to kneel knelt (kneeled) knelt (kneeled) ставати на коліна
to knit knit (knitted ) knit (knitted ) в’язати, плести
to know knew known знати
L
to lay laid laid класти/стелити
to lead led led вести
to lean leant (leaned) leant (leaned) нахиляти (-ся)
to leap leapt (leaped) leapt (leaped) скакати
to learn learnt (learned) learnt (learned) учити (-ся)
to leave left left покидати, залишати
to lend lent lent кредитувати, позичити
to let let let дозволити
to lie lay lain лежати
to light lit (lighted) lit (lighted) запалювати, освічувати
to lip-read lip-read lip-read читати (по губам)
to lose lost lost втрачати, губити
M
to make made made робити, виробляти
to may might been able to могти, мати дозвіл
to mean meant meant означати, мати на увазі
to meet met met зустріти, бачити
to miscast miscast miscast погано розподілити роль
to misdeal misdealt misdealt помилятись
to misdo misdid misdone діяти невірно
to misgive misgave misgiven вселяти недовіру (побоювання)
to mishear misheard misheard недочути (не зрозуміти)
to mishit mishit mishit промахнутися
to mislay mislaid mislaid покласти не на місце, губити
to mislead misled misled ввести в обман
to misread misread misread неправильно читати (розуміти)
to misspeak misspoke misspoken неправильно говорити (вимовляти)
to misspell misspelt (misspelled) misspelt (misspelled) робити помилки орфографічні
to misspend misspent misspent марнувати гроші
to mistake mistook mistaken помилитися
to misunderstand misunderstood misunderstood неправильно розуміти
to miswrite miswrote miswritten писати невірно
to mow mowed mown (mowed) косити, жати
O
to offset offset offset компенсувати
to outbid outbid outbid перебити ціну
to outbreed outbred outbred виховувати поза сімєю
to outdo outdid outdone перевершити
to outdraw outdrew outdrawen привертати увагу
to outdrink outdrank outdrunk перепити (всіх)
to outdrive outdrove outdriven переганяти, випереджати
to outfight outfought outfought перемагати
to outfly outflew outflowen випереджати в польоті
to outgrow outgrew outgrowen перерости, вирости (з чогось)
to outleap outlept (outleaped) outlept (outleaped) перескакувати
to outride outrode outridden переганяти, випереджати
to outrun outran outrun переганяти, випереджати
to outsell outsold outsold продавати (-ся) краще
to outshine outshone (outshined) outshone (outshined) затьмарити
to outshoot outshot outshot стріляти дальше
to outsing outsang outsung перевершити в співі
to outsit outsat outsat пересидіти, засидітись
to outsleep outslept outslept проспати, проґавити
to outspeak outspoke outspoken висловити (-ся), переговорити
to outspeed outsped outsped перевищити по швидкодії, переганяти
to outspend outspent outspent перевитрачати
to outswear outswore outsworn перевершити в лихослів’ї
to outthink outthought outthought перехитрити
to outthrow outthrew outthrown викидати
to outwrite outwrote outwritten краще писати
to overbear overbore overborne пригнічувати
to overbid overbid overbid зависити ціну, перебити
to overbuild overbuilt overbuilt забудовувати, надбудовувати
to overbuy overbought overbought закупити в надлишку
to overcast overcast overcast покривати мороком, хмарами
to overcome overcame overcome подолати, перемогти
to overdo overdid overdone перестаратись, переробити
to overdraw overdrew overdrawn перевищувати кредит
to overeat overate overeaten переїдати
to overfeed overfed overfed перегодовувати
to overhang overhung overhung нависати, звішуватися
to overhear overheard overheard підслуховувати
to overlay overlaid overlaid перекривати, покривати
to overpay overpaid overpaid переплачувати
to override overrode overridden відміняти, заміщувати
to overrun overrun overrun переповнювати, рухатись накатом
to oversee oversaw overseen наглядати, підглядати
to oversell oversold oversold розпродавати, продати повністю
to oversew oversewed oversewn (oversewed) накладати додаткові шви
to overshoot overshot overshot промахнутись, проїхати далі
to oversleep overslept overslept проспати
to overspend overspent overspent витрачати надто багато
to overtake overtook overtaken наздоганяти, надолужити
to overthink overthought overthought довго обдумувати
to overthrow overthew overthrown скидати, перевертати
to overwind overwound overwound перекручувати
to overwrite overwrote overwritten переписувати, списувати (-сь)
P
to partake partook partaken брати участь, користуватись
to pay paid paid платити
to plead pled (pleaded) pled (pleaded) благати
to preset preset preset задавати, попередньо встановлювати
to proofread proofread proofread коригувати
to prove proved proven (proved) доводити, випробовувати
to put put put класти, ставити
Q
to quick-freeze quick-froze quick-frozen швидко замерзати (заморожувати)
to quit quit quit звільнитись (з роботи), покинути
R
to read read read читати
to rebind rebound rebound переплітати (книгу)
to rebuild rebuilt rebuilt відбудувати, відновити
to recast recast recast переробити, змінити
to redo redid redone переробити, виправити, змінити
to relay relaid relaid покласти знову
to remake remade remade переробити, виправити, змінити
to rend rent rent рвати, розривати
to repay repaid repaid погашати, віддавати борг
to rerun reran rerun перезапускати, повторно відкривати
to resell resold resold перепродавати
to reset reset reset повернути в початковий стан, відновлювати
to resit resat resat перездати екзамен
to retell retold retold переказати
to rethink rethougft rethought продумати заново, передумати
to rewind rewound rewound перемотати
to rewrite rewrote rewritten переписати, переробити, виправити
to rid rid rid позбавити, звільнити; очистити
to ride rode ridden їздити верхи
to ring rang rung дзвонити
to rise rose risen підніматись
to roughcast roughcast roughcast намітити, накидати
to run ran run бігти
S
to saw sawed sawen (sawed) пилити
to say said said казати
to see saw seen бачити, зустрічати (-ся)
to seek sought sought шукати
to sell sold sold продавати
to send sent sent посилати
to set set set садити / встановлювати
to sew sewed sewn (sewed) шити
to shake shook shaken трясти
to shave shaved shaven (shaved) брити (-сь)
to shear sheared shorn (sheared) стригти
to shed shed shed пролити
to shine shone (shined) shone (shined) світити
to shit shit / shat / shitted shit / shat / shitted випорожнятись
to shoe shod shod взувати (-сь)
to shoot shot shot стріляти
to show showed shown показувати
to shrink shrank / shrunk shrunk / shrunken стискати
to shut shut shut закривати
to sight-read sight-read sight-read грати/читати/співати з листа
to sing sang sung співати
to sink sank / sunk sunk опускати (-ся)
to sit sat sat сидіти
to slay slew slain вбити
to sleep slept slept спати
to slide slid slid ковзати
to sling slung slung кидати
to slink slunk slunk йти крадькома; викинути
to slit slit slit розрізати
to smell smelt smelt пахнути; нюхати
to smite smote smitten розбити
to sneak snuck (sneaked) snuck (sneaked) вкрасти; йти крадькома
to sow sowed sowen сіяти,висівати
to speak spoke spoken говорити
to speed sped (speeded) sped (speeded) мчати
to spell spelt (spelled) spelt (spelled) читати по буквам
to spend spent spent тратити; проводити
to spill spilt (spilled) spilt (spilled) пролити
to spin spun spun крутити
to spit spit / spat spit / spat плювати
to split split split розділяти
to spoil spoilt (spoiled) spoilt (spoiled) портити
to spoon-feed spoon-fed spoon-fed годувати з ложечки, розжовувати
to spotlight spotlit spotlit освітлювати
to spread spread spread розпахнути
to spring sprang sprung скакати
to stand stood stood стояти
to steal stole stolen красти
to stick stuck stuck прикріпити, приклеїти
to sting stung stung жалити
to stink stank stunk неприємно пахнути
to strew strewed strewn розсипати, розкидати
to stride strode stridden крокувати
to strike struck struck страйкувати
to string strung strung нанизати
to strive strove striven старатись
to sublet sublet sublet здавати в оренду
to sunburn sunburnt sunburnt обгорати на сонці
to swear swore sworn сваритися; клястися
to sweet sweet sweet подобатись
to sweep swept swept підмітати
to swell swelled swollen (swelled) надуватися
to swim swam swum плавати
to swing swung swung качати
T
to take took taken брати
to teach taught taught вчити
to tear tore torn рвати
to telecast telecast telecast передавати телепрограму
to tell told told розказати
to test-drive test-drove test-driven випробовувати в їзді
to test-fly test-flew test-flown випробовувати в польоті
to think thought thought думати
to thrive throve thrived процвітати
to throw threw thrown кидати
to thrust thrust thrust штовхати / засовувати
to tread trod trodden / trod ставати, ступати
to typeset typeset typeset набирати
to typewrite typewrote typewritten печатати на машинці
U
to unbend unbent unbent розгинати, випрямляти
to unbind unbound unbound розв’язувати, розпускати
to unclothe unclad (unclothed) unclad (unclothed) роздягати (-ся), оголювати
to underbid underbid underbid знижувати ціну
to undercut undercut undercut підрізати, знижувати ціну
to underfeed underfed underfed недогодовувати, недоїдати
to undergo underwent undergone відбутися
to underlie underlay underlain лежати в основі; піддаватися
to undersell undersold undersold продавати дешевше
to understand understood understood розуміти
to undertake undertook undertook виконувати; брати відповідальність; гарантувати
to underwrite underwrote underwritten гарантувати
to undo undid undone відмінити
to unfreeze unfroze unfrozen розморожувати
to unhang unhung unhung знімати
to unhide unhid unhidden показувати таємні елементи, проявляти
to unknit unknit unknit розпускати, послаблювати
to unlearn unlearnt unlearnt відучуватись
to unsew unsewed unsewn розпорювати шиття
to unstick unstuck unstuck відклеювати
to unstring unstrung unstrung розпускати, розхитувати
to unweave unwove unwoven розплітати, розпускати
to unwind unwound unwound відпочити, заспокоїтись; розмотати
to uphold upheld upheld підтримати
to upset upset upset засмутитись
W
to wake woke (waked) woken (waked) будити
to waylay waylaid waylaid підстерегти
to wear wore worn носити, одягати
to weave wove (weaved) woven (weaved) ткати
to wed wed wed (wedded) одружуватися
to weep wept wept плакати, потіти
to wet wet (wetted) wet (wetted) зволожувати
to win won won вигравати, перемагати
to wind wound wound заводити, намотувати
to withdraw withdrew withdrawn забирати
to withhold withheld withheld утримуватись, відмовляти
to withstand withstood withstood протистояти
to wreak wrought (wreaked) wrought (wreaked) давати вихід, давати волю
to wring wrung wrung зжимати
to write wrote written писати

      Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.6
Загальний рейтинг: 4.6 (786 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
134 коментарі
 1. avatar Арсен 11.10.2012
 2. avatar 0990826797 12.11.2012
 3. avatar hkhjkhjk 20.11.2012
 4. avatar Олександр 04.12.2012
  • avatar liudmyla_liuro 06.12.2012
   • avatar Maximko 14.11.2013
   • avatar Сергій 06.11.2014
    • avatar roma_liuro 25.11.2014
 5. avatar Олександр 04.12.2012
 6. avatar іфіф 10.04.2013
 7. avatar іфіф 10.04.2013
 8. avatar Артур 23.04.2013
 9. avatar ПалО 21.05.2013
 10. avatar л&б 18.06.2013
  • avatar liudmyla_liuro 25.06.2013
 11. avatar qwa 07.08.2013
  • avatar liudmyla_liuro 15.08.2013
 12. avatar ілля 03.09.2013
  • avatar liudmyla_liuro 16.09.2013
   • avatar А 02.04.2014
    • avatar Руслан 08.04.2014
 13. avatar QQQ f 12.09.2013
 14. avatar Андрій 16.09.2013
 15. avatar любомир 26.09.2013
 16. avatar Олена 10.10.2013
 17. avatar святослав 03.11.2013
  • avatar liudmyla_liuro 04.11.2013
   • avatar Dru 12.02.2014
    • avatar liudmyla_liuro 14.03.2014
 18. avatar vlad27 07.11.2013
 19. avatar Different_Spirit 26.11.2013
  • avatar liudmyla_liuro 26.11.2013
 20. avatar Different_Spirit 26.11.2013
 21. avatar Славік 05.12.2013
 22. avatar Юра 16.01.2014
 23. avatar ВВВ 17.01.2014
 24. avatar 45 22.01.2014
 25. avatar 45 22.01.2014
 26. avatar Dru 12.02.2014
 27. avatar Dru 12.02.2014
 28. avatar Ярослав 13.02.2014
 29. avatar Макс 18.02.2014
 30. avatar Юрій 20.02.2014
 31. avatar Іванка 21.02.2014
  • avatar liudmyla_liuro 25.05.2014
 32. avatar макс 19.03.2014
 33. avatar Андрій 23.03.2014
 34. avatar Настя 30.03.2014
 35. avatar Стас 31.03.2014
 36. avatar Оля 02.04.2014
 37. avatar А 02.04.2014
 38. avatar Denys 11.04.2014
  • avatar liudmyla_liuro 25.05.2014
 39. avatar Denya 11.04.2014
 40. avatar ннее 12.04.2014
 41. avatar ннее 12.04.2014
 42. avatar ігор 19.05.2014
 43. avatar Liubomyr 10.06.2014
 44. avatar Ростік Front 19.06.2014
 45. avatar Rwelina 23.06.2014
 46. avatar Валерія 23.07.2014
 47. avatar Юра 11.09.2014
 48. avatar Даниил 07.10.2014
 49. avatar GLADIATOR 07.10.2014
 50. avatar slavik 10.10.2014
 51. avatar Денис 10.11.2014
 52. avatar gygiof 17.11.2014
 53. avatar gygiof 17.11.2014
 54. avatar Andrew 19.01.2015
 55. avatar Andrew 19.01.2015
 56. avatar Віталій 14.02.2015
 57. avatar Андрій 21.03.2015
  • avatar Андрій 21.03.2015
 58. avatar bovsunovskiy.vlad@mail.ru 17.10.2015
 59. avatar СЕРГІЙ 03.11.2015
 60. avatar христя 04.11.2015
 61. avatar Vlad2 06.11.2015
 62. avatar Vlad2 15.11.2015
 63. avatar андрій 16.12.2015
 64. avatar Viktoria 04.01.2016
 65. avatar Я228 18.02.2016
 66. avatar Анна 20.02.2016
 67. avatar Олег 25.02.2016
 68. avatar ОЛЕГ 28.03.2016
 69. avatar Христина 17.07.2016
 70. avatar Тарас 07.09.2016
 71. avatar kalasdrt 19.09.2016
 72. avatar Оля 11.10.2016
 73. avatar Оля 11.10.2016
 74. avatar паша 13.10.2016
 75. avatar olha 29.04.2017
 76. avatar Богдан 28.06.2017
 77. avatar Димито 26.06.2017

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.